ایجاد فضایی گرم و رمانتیک و استفاده از شمع آرایی در ورودیه مراسم و مکان های خاص از جمله روی میز مدعوین یکی از کاربردی ترین موارد طراحی رز می باشد.

1-48
4546
56343
567657
4546
img_1152
img_6872
img_6873
img_7068